Kutsu Visiosto oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

KUTSU VISIOSTO OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Visiosto oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12. maaliskuuta 2021 klo 20.00 alkaen osoitteessa Sammonkatu 12 B 28, 00100 HELSINKI.

A. Kokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 154,76 euroa, josta tilikauden voitto oli 123,55 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa vaan kaikki jakokelpoisista varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 33 % kaikista Visiosto oy:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ja varajäsenille ei makseta vuodelta 2021 palkkiota.

11. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä viimeistään maanantaina 1. maaliskuuta Visiosto oy:n kotisivuilla osoitteessa visiosto.fi sivuston alaosasta kohdassa Hallinto/Yhtiökokoukset. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla viimeistään 26.3.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouspäivänä rekisteröitynä Visiosto oy:n hallituksen pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden välityksellä tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Visiosto oy, c/o Antti Kivi, Sammonkatu 12 B 28, 00100 HELSINKI viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen yhtiökokousta.

Jos asiamies osoittaa muuten luontevalla tavalla oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa, asiamiehen nimi ja syntymäaika pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osoitteeseen antti.kivi@visiosto.fi viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen yhtiökokousta.

3. Tietoliikenneyhteyden välityksellä osallistuminen

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä saa osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden välityksellä. Osallistuminen tapahtuu Google Meet -ohjelmalla. Kokousympäristöön hyväksytään vain osallistuja, joka liittyy kokoukseen Visiosto oy:n hallituksen pitämään yhtiön osakasluetteloon merkityllä nimellä.

Asiamiehen on liityttävä kokoukseen valtakirjaan merkityllä nimellä, tai jos hän osoittaa muuten luontevalla tavalla olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa, hänen on liityttävä ennakkoon ilmoitetulla nimellään. Kokousympäristöön voi liittyä osoitteessa meet.google.com/xgo-whhf-fwz.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Visiosto oy:llä on kokouskutsun päivänä 7.2.2021 yhteensä 90 osaketta ja 90 ääntä.

Vantaalla 7.2.2021

VISIOSTO OY

Hallitus

Visiosto on suomalainen yritys, jonka visioiden maailmassa kenen tahansa viesti koskettaa kuulijaansa. Visiosto on nykyajan viestintätoimisto, joka luo arvoa paitsi asiakkaalle myös yhteiskunnalle. Visiosto uskoo rohkeaan ja persoonalliseen tekemiseen ja yksilölliseen vuorovaikutukseen. Visiosto tuottaa asiakkailleen laadukkaita verkkosivustoja, visuaalisia ja graafisia ilmeitä ja kokonaisuuksia sekä valmiita tapahtumatoteutuksia.