Kutsu Visiosto oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 14.10.2019

KUTSU VISIOSTO OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Visiosto oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 14. lokakuuta 2019 klo 14.30 alkaen Helsingin keskustakirjastossa Oodissa, työtila 4 (Töölönlahdenkatu 4, 00100 HELSINKI).

A. Kokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 33 % kaikista Visiosto oy:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat: hallituksen jäsenelle 0 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 0 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 0 euroa. Hallituksen varajäsenen vuosipalkkioksi ehdotetaan 0 euroa.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 33 % kaikista Visiosto oy:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä.

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 33 % kaikista Visiosto oy:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toistaiseksi valitaan Antti Kivi, Gurmann Saini ja Anssi Moilanen.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edelle mainitut yhtiökokouksen olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä viimeistään maanantaina 7. lokakuuta Visiosto oy:n kotisivuilla osoitteessa yhtio.visiosto.fi kohdassa Hallinto/Yhtiökokous. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla viimeistään 28.10.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouspäivänä rekisteröitynä Visiosto oy:n hallituksen pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Visiosto oy, c/o Antti Kivi, Talvikkitie 7 H 343, 01300 VANTAA viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen yhtiökokousta.

3. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Visiosto oy:llä on kokouskutsun päivänä 10.9.2019 yhteensä 90 osaketta ja 90 ääntä.

Helsingissä 10.9.2019

VISIOSTO OY

Hallitus