Siirry sisältöön

Asiakas­sopimus

Voimassa 1. toukokuuta 2024 alkaen.

Tämä on asiakkaan ja Visioston välinen sopimus. Asiakas tarkoittaa oikeushenkilöä, jonka puolesta tämä sopimus hyväksytään, tai, jos sopimusta ei hyväksytä oikeushenkilön puolesta, tämän sopimuksen hyväksyvää luonnollisista henkilöä. Visiosto tarkoittaa Visiosto oy:tä. Jos hyväksyt tämän sopimuksen oikeushenkilön puolesta, sinulla on oltava oikeus siihen.

Vahvistat sopimuksen hyväksymällä Visioston ja asiakkaan sopimuksen tilauksesta, klikkaamalla Hyväksyn-painikkeesta (tai vastaavasta) tilausta tehdessäsi, tekemällä tilauksen käyttäen sähköistä viestintä (esimerkiksi sähköpostia, tekstiviestiä tai pikaviestintään tarkoitettua sovellusta), tekemällä tilauksen muulla Visioston tarjoamalla tavalla tai lataamalla tai käyttämällä palveluita. Jos et halua sitoutua tähän sopimukseen, älä hyväksy Visioston ja asiakkaan sopimusta tilauksesta, klikkaa Hyväksyn-painikkeesta (tai vastaavasta), tee tilausta käyttäen sähköistä viestintä tai muulla tavalla tai lataa tai käytä palveluita.

1. Yleistä

Tämä sopimus koskee asiakkaan tilauksia ja Visioston palveluita. Joitakin palveluita koskee myös palvelukohtaiset lisäehdot. Lisäksi tuki- ja asiantuntijapalveluita koskee niiden käytännöt ja ohjeet.

2. Palveluiden käyttö

2.1. Sallittu käyttö. Asiakkaalla on oikeus käyttää tilattuja palveluita niiden ehtojen mukaisesti tilausjakson ajan. Oikeus ei ole yksinomainen.

2.2. Rajoitukset. Jos tässä sopimuksessa ei sallita toisin, asiakas ei saa itse tai antaa kenenkään muun (a) käyttää palveluita lainvastaisesti, laittomaan toimintaan tai laittoman tai luvattoman sisällön luomiseen, julkaisuun tai jakamiseen, (b) käyttää palveluita tuotteiden, palveluiden, laitteiden, datan, tilien tai verkkojen häirintään tai niihin luvatta käsiksi pääsemiseen tai sen yritykseen, (c) myydä, vuokrata, liisata, alilisensoida, levittää tai lainata palveluita tai sisällyttää palveluita sen palvelu- tai ulkoistustarjontaan, (d) tarjota kolmannelle osapuolelle pääsyä palveluihin käyttäjiä ja soveltuvissa tuotteissa loppukäyttäjiä lukuun ottamatta, (e) käyttää palveluita samankaltaisen tai kilpailevan palvelun kehittämiseen, (f) takaisinmallintaa, kääntää takaisin tai purkaa tuotteita tai yrittää tehdä niin tai pyrkiä pääsemään käsiksi tuotteiden lähdekoodiin tai ohjelmointirajapintoihin, jotka eivät ole julkisia, (g) muuttaa tuotteita tai luoda tuotteista johdannaisia, (h) häiritä tai kiertää palvelun rajoituksia tai käyttötarkoitusta, (i) poistaa, peittää tai muuttaa ilmoituksia, jotka Visiosto sijoittaa palveluihin, (j) suorittaa tai päivittää tuotteen osia erikseen, alentaa tuotteen versioita tai siirtää tuotteen osia eri laitteille, (k) asentaa, käyttää tai levittää muita ohjelmistoja tai tekniikoita tavalla, joka asettaa Visioston aineettoman omaisuuden tai tekniikat muiden lisenssiehtojen alaisiksi tai (l) rikkoa ohjetta palveluiden hyväksyttävään käyttöön.

2.3. Tietosuojasopimus. Tietosuojasopimus koskee asiakkaan asiakassuhdetta Visioston kanssa ja palveluiden toimitusta ja käyttöä.

3. Verkkopalvelut

Kappaleen 3 ehtoja sovelletaan ainoastaan verkkopalveluihin.

3.1. Asiakkaan tiedot. Visiosto voi käsitellä asiakkaan tietoja tarjotakseen verkkopalveluita ja niihin liittyviä palveluita.

3.2. Tietoturva. Visiostolla on tietoturvaohjelma, jossa on tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asiakkaan tietojen suojaamiseksi. Nämä toimenpiteet on kuvattu Visioston tietoturvatoimenpiteissä.

3.3. Palvelutaso. Verkkopalveluiden palvelutasositoumukset on kuvattu palvelutasosopimuksessa.

3.4. Tietojen haku. Asiakkaalle voidaan pyynnöstä toimittaa verkkopalveluihin sisältyvät asiakkaan tiedot.

3.5. Poistaminen ja keskeyttäminen. Visiostolla ei ole velvollisuutta valvoa asiakkaan tietoja. Jos Visiosto saa kuitenkin tietää, että (a) asiakkaan tiedot saattavat rikkoa lakia, kohdan 2.2 rajoituksia tai muiden oikeuksia tai (b) asiakkaan palvelun käyttö saattaa rikkoa lakia, kohdan 2.2 rajoituksia tai muiden oikeuksia tai uhkaa palveluiden turvallisuutta tai toimintaa, Visiosto voi (i) rajoittaa asiakkaan pääsyä asiakkaan tietoihin tai poistaa niitä tai (ii) keskeyttää asiakkaan palveluita. Visiosto voi ryhtyä näihin toimenpiteisiin myös lain vaatimuksesta tai viranomaisen määräyksestä. Jos on käytännössä mahdollista, Visiosto voi antaa asiakkaalle mahdollisuuden ongelman korjaamiseen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

4. Ohjelmistotuotteet

Kappaleen 4 ehtoja sovelletaan vain ohjelmistotuotteisiin. Jos palvelun ehdoissa ei sallita toisin, asiakas saa ottaa ohjelmistotuotteesta käyttöönsä vain yhden asennuksen kerrallaan.

5. Tuki- ja asiantuntijapalvelut

Visiosto tarjoaa asiakkaalle tukea ja asiantuntijapalveluita palveluiden ehtojen, tukikäytäntöjen ja asiantuntijapalveluiden käytäntöjen mukaisesti. Asiakkaan pitää antaa Visiostolle Visioston pyytämät asiakkaan tiedot ja valtuudet ja vastata muihin Visioston tukeen liittyviin pyyntöihin viipymättä, jotta asiakas voi saada tukea tai asiantuntijapalveluita.

6. Käyttäjät

6.1. Vastuu. Asiakas voi valtuuttaa käyttäjiä käyttämään palveluita palvelun ehtojen mukaisesti. Asiakas vastaa kaikista käyttäjien toimista ja siitä, että käyttäjät noudattavat tätä sopimusta ja palvelun ehtoja.

6.2. Kirjautumistiedot. Asiakkaan on varmistettava, että käyttäjät säilyttävät kirjautumistietojensa luottamuksellisuuden. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Visiostolle, jos se saa tietoonsa, että käyttäjän kirjautumistietojen luottamuksellisuus on vaarantunut, käyttäjän kirjautumistietoja on käytetty luvatta tai palveluihin on päästy tai niitä on käytetty luvatta.

6.3. Ikäraja. Jos asiakas valtuuttaa alle 18-vuotiaita käyttäjiksi, asiakas on yksin vastuussa palvelun ja asiakkaan tietojen sopivuudesta näille. Asiakas on myös vastuussa siitä, että sillä on tarvittava lupa käsitellä näiden käyttäjien tietoja.

7. Asiakkaan velvollisuudet

7.1. Oikeus sisältöön. Asiakkaan vastaa siitä, että sillä on asiakkaan tietoihin kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat, jotka Visiosto tarvitsee palveluiden tarjoamiseen asiakkaalle, ja että se joko omistaa asiakkaan tiedot tai sillä on lupa käyttää ja levittää asiakkaan tietoja. Asiakas vastaa myös verkkotunnustensa lainmukaisuudesta. Visiosto tarjoaa tietoa verkkotunnuksen valintaan, kun Visiosto välittää verkkotunnuksen.

7.2. Palvelun arviointi. Asiakas on vastuussa sen määrittämisestä, täyttääkö palvelu asiakkaan vaatimukset ja kaikki sen käyttötarkoitukseen liittyvät velvoitteet ja vaatimukset.

7.3. Arkaluonteiset henkilötiedot. Asiakkaan on varmistettava, että jos asiakas tai käyttäjät sisällyttävät arkaluonteisia henkilötietoja asiakkaan tietoihin, niiden käsittely perustuun rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai ne ovat tietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi. Asiakas on vastuussa kaikista asiakkaan tietoihin sisältyvistä arkaluonteisista henkilötiedoista. Jos asiakkaan on sisällytettävä muulla perusteella käsiteltäviä arkaluonteisia henkilötietoja asiakkaan tietoihin, sen on sovittava tästä erikseen Visioston kanssa.

8. Tilaus ja toimitus

8.1. Tilauksen tekeminen. Asiakas voi tehdä tilauksen solmimalla tilaukseen tarkoitetun sopimuksen Visioston kanssa, tekemällä tilauksen verkkolomakkeen tai vastaavan Visioston tarjoaman menetelmän avulla, sähköisen viestimen välityksellä Visioston edustajan kanssa tai muulla tavalla, jonka Visiosto tarjoaa tilauksen tekemiseen. Tilaus ei ole sitova ennen kuin Visiosto hyväksyy sen esimerkiksi hyväksymällä tilauksesta solmittavan sopimuksen tai lähettämällä vahvistusviestin tilauksesta. Visiosto toimittaa palvelun käyttöön tarvittavat tiedot asiakkaalle sähköisesti ellei tilauksessa sovita muuta. Asiakas on vastuussa palvelun asennuksesta ja käyttöönotosta eikä Visiostolla ole palvelun käyttöön tarvittavien tietojen toimittamisen jälkeen muita velvollisuuksia palveluiden osalta, jos tilauksessa ei sovita muuta. Kaikki asiakkaan tilauksessa esittämät ehdot hylätään eikä mikään asiakkaan esittämä ehto korvaa tai täydennä tätä sopimusta tai sido Visiostoa.

8.2. Muutoksenhallinta. Muutos tilaukseen voidaan tehdä vain kirjallisesti molempien osapuolten hyväksymänä (muutostilaus). Visiostolla ei ole velvollisuutta aloittaa toimia muutoksen johdosta ennen hyväksymistä. Visiosto tarjoaa tilauksen muutostilauksin alkuperäisellä hinnalla, jos muutostilauksella korvataan tilauksen osa toisella samanlaajuisella osalla tai jos muutostilauksella poistetaan tilauksen osa. Muutoksia toimitettuihin palveluihin ei tehdä muutostilauksina vaan Visiosto toimittaa ne asiantuntijapalveluina palvelun ehtojen mukaisesti.

9. Laskutus ja maksut

9.1. Maksut.

(a) Palveluiden hinnat ilmoitetaan hinnastossa tai, jos palvelulla ei ole hinnastossa ilmoitettua hintaa, tilauksessa.

(b) Asiakas sitoutuu maksamaan maksut kokonaan 30 päivän tai, jos asiakas on kuluttaja, 14 päivän kuluessa laskupäivästä.

(c) Visiosto voi laskuttaa tilausjakson maksut valitsemanaan ajankohtana. Visiosto pyrkii laskuttamaan kunkin tilausjakson maksut ennen sen alkamista. Jos palvelusta veloitettava summa riippuu tilatusta määrästä tai palvelu on muuten sellainen, ettei sen maksuja voi veloittaa ennen tilausjakson alkamista, Visiosto laskuttaa palvelun maksut tilausjakson päättymisen tai palvelun suorittamisen jälkeen.

(d) Visiosto voi yhdistää eri palveluiden ja tilausjaksojen laskuja.

9.2. Tilausjakson jatkuminen. Jollei palvelun ehdoista johdu muuta ja palvelu on edelleen saatavilla, tilausjakso uusitaan automaattisesti voimassa olevan hinnaston ja ehtojen mukaisesti tilausjakson päättyessä uudella, edellisen tilausjakson pituisella tilausjaksolla. Kumpikin osapuoli voi päättää olla uusimatta tilausjaksoa ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle ennen seuraavan tilausjakson alkamista tai, jos tilausjakson lasku toimitetaan ennen tilausjakson alkamista, ennen seuraavan tilausjakson laskun toimittamista. Jos palvelun tilausjakso on kalenterikuukausi, kesken kalenterikuukauden alkanut ensimmäinen tilausjakso kestää tilauskuukautta seuraavan kalenterikuukauden loppuun asti. Tämän jälkeen tilausjakso uusitaan kalenterikuukauden pituisella tilausjaksolla.

9.3. Palvelun laajennus. Asiakas voi laajentaa palvelua, esimerkiksi muuttaa tuotetta tehokkaammaksi, tekemällä uuden tilauksen tai sopimalla Visioston kanssa tilauksen muuttamisesta. Visiosto laskuttaa asiakkaalta palvelun laajennuksesta voimassa olevan hinnaston ja ehtojen mukaisesti suhteutettuna tilausjakson jäljellä olevaan osaan. Jos tilauksesta ei johdu muuta, tilausjakso uusitaan uudella, laajennetulla palvelulla.

9.4. Hyvitykset. Mitään kuluja tai maksuja ei palauteta tai hyvitetä, ellei tästä sopimuksesta johdu muuta.

9.5. Tilauksen peruuttaminen. Jos asiakas on kuluttaja, hänellä on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa sen tekemisestä ilmoittamalla tästä Visiostolle kohdan 19.3(c) mukaisesti.

9.6. Maskun viivästys. Jos asiakas ei suorita maksuja ajallaan, Visiostolla on oikeus periä asiakkaalta erääntyneistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa. Visiosto voi periä erääntyneiden laskujen viivästyskorot valintansa mukaan erikseen, yhdistetyllä laskulla tai muiden laskujen yhteydessä. Visiostolla on myös oikeus periä asiakkaalta kaikki perintäkulut ja ryhtyä muihin lain sallimiin toimiin.

9.7. Keskeytys laiminlyönnistä. Visiosto voi keskeyttää asiakkaan palvelun ja oikeuden käyttää ja tilata palveluita, jos asiakkaan maksu on erääntynyt ja Visiosto on antanut asiakkaalle vähintään 14 päivän kirjallisen ilmoituksen keskeytyksestä.

9.8. Arvonlisävero. Visioston ilmoittamat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Visiosto veloittaa asiakkaalta palvelun hinnan lisäksi niihin sovellettavan arvonlisäverokannan mukaisen arvonlisäveron.

10. Visioston takuut

10.1. Takuu suorituskyvystä. Kun Visioston toimittamaa tuotetta käytetään ilman muutoksia, Visiosto takaa asiakkaalle, että (a) tuote toimii olennaisilta osin palvelun ehtojen mukaisesti tilausjakson ajan, (b) Visiosto ei olennaisesti heikennä tuotteen toiminnallisuutta tai yleistä turvallisuutta tilausjakson aikana ja että (c) Visiosto pyrkii varmistamaan, ettei tuote sisällä viruksia, haittaohjelmia tai muuta haitallista koodia (takuu suorituskyvystä).

10.2. Takuun suorituskyvystä rikkominen. Jos Visiosto rikkoo takuuta suorituskyvystä ja asiakas tekee tarkan takuupyynnön 30 päivän kuluessa ongelman havaitsemisesta, Visiosto pyrkii korjaamaan takuun vastaisen osan. Jos Visiosto katsoo, ettei korjaaminen ole mahdollista, kumpikin osapuoli voi irtisanoa sovellettavan tilausjakson. Tällöin Visiosto palauttaa asiakkaalle etukäteen maksetut, käyttämättömät maksut irtisanotulta tilausjakson osuudelta.

10.3. Tuki- ja asiantuntijapalveluiden takuu. Visiosto takaa asiakkaalle, että se suorittaa tuki- ja asiantuntijapalvelut ammattimaisesti ja ammattitaitoisesti (tuki- ja asiantuntijapalveluiden takuu).

10.4. Tuki- ja asiantuntijapalveluiden takuun rikkominen. Jos Visiosto rikkoo tuki- ja asiantuntijapalveluiden takuuta ja asiakas tekee tarkan takuupyynnön, jossa asiakas näyttää todeksi, että Visiosto ei ole suorittanut tuki- tai asiantuntijapalvelua ammattimaisesti ja ammattitaitoisesti, 14 päivän kuluessa siitä, kun tuki- tai asiantuntijapalvelu suoritettiin, Visiosto voi valintansa mukaan joko (a) suorittaa tuki- tai asiantuntijapalvelun uudelleen tai (b) palauttaa etukäteen maksetut, käyttämättömät maksut soveltuvasta tuki- tai asiantuntijapalvelusta.

10.5. Poikkeukset. Kappaleen 10 takuut eivät ole voimassa (a) kolmannen osapuolen tuotteille ja palveluille tai (b) jos ongelma tai takuun vastaisuus johtuu palvelun ehtojen vastaisesta tai luvattomasta käytöstä tai tuotteiden muuttamisesta tai (c) jos tuotteesta käytetään versiota tai tuotetta käytetään päätteellä, joka ei ole tuettu. Jos asiakas on kuluttaja, kuluttajansuojalain nojalla asiakkaalle kuuluva takuu on voimassa samoin rajoituksin kuin kohdassa 10.5 on lueteltu. Kohdassa 10.5 annetut rajoitukset muodostavat ohjeet palvelun oikeaan käyttöön kuluttajansuojalain nojalla asiakkaalle kuuluvaan takuuseen.

10.6. Vastuuvapauslauseke. Visiosto ei anna mitään muita kuin kappaleen 10 lueteltuja takuut. Visiosto ei takaa, että palveluiden käyttö on keskeytyksetöntä tai virheetöntä. Visiosto ei ole vastuussa viivästyksistä, keskeytyksistä, vahingoista, virheistä tai ongelmista, jotka ovat luonnollinen osa internetin ja sähköisen viestinnän käyttöä tai jotka johtuvat Visioston valvonnan ulkopuolella olevista järjestelmistä.

11. Voimassaolo ja irtisanominen

11.1. Voimassaolo. Tämän sopimuksen voimassaolo alkaa, kun asiakas hyväksyy sen, ja päättyy, kun kaikki tilausjaksot ovat päättyneet.

11.2. Irtisanominen syyttä. Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen, tilauksen tai tilausjakson mistä tahansa syystä. Asiakas ei ole tällöin oikeutettu hyvityksiin tai palautuksiin. Kaikkien irtisanottavien tilausten ja tilausjaksojen maksamattomat summat erääntyvät maksettaviksi välittömästi irtisanomisen yhteydessä.

11.3. Irtisanominen syystä. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen, tilauksen tai tilausjakson, jos toinen osapuoli (a) ei korjaa tämän sopimuksen olennaista rikkomusta, mukaan lukien maksujen maksamatta jättäminen, 30 päivän sisällä huomautuksen antamisesta tai (b) lopettaa toimintansa ilman nimettyä jatkajaa; (c) jos toista osapuolta haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai (d) jos sopimus siirtyy kuolinpesälle. Jos asiakas irtisanoo tämän sopimuksen, tilauksen tai tilausjakson kohdan 11.3 mukaisesti, Visiosto palauttaa asiakkaalle etukäteen maksetut, käyttämättömät maksut irtisanotulta tilausjakson osuudelta.

11.4. Irtisanomisen vaikutukset. Kun tämä sopimus tai tilausjakso päättyy uusimatta tai irtisanotaan, (a) asiakkaan oikeus käyttää soveltuvia palveluita päättyy välittömästi ja (b) asiakkaan on poistettava tai pyydettäessä palautettava kaikki soveltuvat kirjautumistiedot ja tuotteet ja niiden kopiot. Tämän sopimuksen tai tilausjakson päättymisen tai irtisanomisen jälkeen Visiosto poistaa asiakkaan tiedot tämän sopimuksen, tietosuojasopimuksen ja tietosuojaselosteen mukaisesti niiltä osin kuin laki sallii.

11.5. Selviytyminen. Seuraavat kappaleet ja kohdat jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen: 2.2, 3.2, 9.1, 9.4, 9.6, 9.8, 10.6, 11.4, 11.5, 12, 13, 14, 15, 16.4, 17, 18, 19 ja 20. Kappaleen 15 mukainen salassapitovelvollisuus on voimassa viisi vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen, jollei laista tai viranomaismääräyksestä seuraa pidempää salassapitovelvollisuutta.

12. Omistus

Ellei tässä sopimuksessa määrätä toisin, kumpikaan osapuoli ei myönnä tämän sopimuksen nojalla toiselle osapuolelle mitään oikeuksia sen aineettomiin oikeuksiin. Osapuolten välillä asiakas omistaa kaikki aineettomat oikeudet asiakkaan tietoihin. Asiakas antaa Visioston käyttää ja käsitellä niitä siltä osin kuin on tarpeen palveluiden tarjoamiseksi. Visiosto ja sen luvanantajat omistavat kaikki aineettomat oikeudet palveluihin, tuotteisiin liittyvään lähdekoodiin, Visioston teknologiaan, tekniikoihin, malleihin, formaatteihin, muotoihin ja muihin vastaaviin, mukaan lukien kaikki muutokset ja parannukset.

13. Vastuunrajoitukset

13.1. Vahingonkorvauksista luopuminen. Kohdassa 13.3 lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta kumpikaan osapuoli ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon, toiminnan tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä. Kumpikaan osapuoli ei myöskään vastaa toisen osapuolen tietojen tai sisällön tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

13.2. Vahingonkorvauksen enimmäissuuruus. Kummankin osapuolen tähän sopimukseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus toiselle osapuolelle on yhteensä enimmillään 25 prosenttia palvelun arvonlisäverottomasta hinnasta. Jos palvelu on uusittavaan tilausjaksoon perustuva, määräaikainen tai muuten toistuviin maksuihin perustuva, kummankin osapuolen tästä sopimuksesta johtuva tai tähän sopimukseen liittyvä vahingonkorvausvelvollisuus toiselle osapuolelle näistä palveluista on yhteensä enimmillään vahingonkorvausvelvollisuuteen johtanutta tapahtumaa edeltäneen kolmen kuukauden aikana näistä palveluista maksettu laskennallinen arvonlisäveroton summa. Kappale 13 ei rajoita asiakkaan kappaleesta 9 johtuvia maksuvelvoitteita.

13.3. Poikkeukset. Osapuolet eivät luovu vahingonkorvausvelvollisuudesta siltä osin kuin vahingonkorvausvelvollisuus muodostuu tilanteesta, (a) jossa asiakas rikkoo kohdan 2.2 tai 19.10 tai kappaleen 6 tai 7 velvoitteita, (b) jossa jompikumpi osapuoli rikkoo kappaleen 15 velvoitteita, (c) jossa Visioston on maksettava korvauksia kolmannelle osapuolelle kappaleen 14 velvoitteiden mukaisesti tai (d) jossa asiakkaan tietoihin on päästy luvatta käsiksi ja joka johtuu siitä, että Visiosto on rikkonut törkeästi kohdan 3.2 mukaisia velvoitteitaan.

14. Immateriaalioikeus

14.1. Väite loukkauksesta. Visioston on (a) puolustettava asiakasta sitä vastaan esiteltyltä kolmannen osapuolen väitteeltä, jonka mukaan palvelu loukkaa kolmannen osapuolen aineetonta oikeutta sovitussa käyttömaassa (loukkausväite) ja (b) maksettava loukkausväitteestä tuomitut tai sovitut korvaukset kolmannelle osapuolelle.

14.2. Menettely. Kohta 14.1 on voimassa vain, jos (a) asiakas ilmoittaa Visiostolle viipymättä ja kirjallisesti loukkausväitteestä, (b) asiakas antaa Visioston käyttää vastaajan puhevaltaa ja (c) asiakas antaa Visiostolle pyynnöstä ja Visioston kohtuullisella kustannuksella saatavilla olevan tarpeellisen tiedon ja avun sekä valtuutukset.

14.3. Sovintoratkaisu. Asiakas ei saa sopia loukkausväitettä ilman Visioston etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

14.4. Lievennys ja ratkaisu. Vastauksena loukkausväitteeseen, loukkausväitteen mahdollisuuteen tai tuomioistuimen ratkaisuun Visiosto voi valintansa mukaan joko (a) hankkia asiakkaalle oikeuden jatkaa palveluiden käyttämistä, (b) korvata loukkaavan palvelun tai palvelun osan siten, ettei se olennaisesti heikennä palvelun toiminnallisuutta tai yleistä turvallisuutta tai (c) irtisanoa tilausjakson ja palauttaa asiakkaalle etukäteen maksetut, käyttämättömät maksut irtisanotulta tilausjakson osuudelta.

14.5. Poikkeukset. Visiosto ei vastaa väitteestä eikä Visioston kohdan 14.1 mukaisia velvollisuuksia sovelleta, jos loukkausväite (a) on tehty asiakkaan emo- tai tytäryhtiön toimesta; (b) johtuu asiakkaan suorittamasta palveluiden muuttamisesta tai luvattomasta käytöstä, palvelun ehtojen vastaisesta käytöstä tai asiakkaan Visiostolle antamien ohjeiden noudattamisesta; (c) johtuu palveluiden käyttämisestä yhdessä sellaisten tuotteiden tai palveluiden, joita Visiosto ei ole hyväksynyt, kanssa; (d) johtuu tuotteiden versioista, joita ei tueta tai (e) johtuu kolmannen osapuolen tuotteista tai palveluista tai asiakkaan tiedoista.

14.6. Rajoitus. Visioston vastuu kolmannen osapuolen aineettoman oikeuden loukkauksista rajoittuu kappaleessa 14 sovittuun.

15. Salassapito

15.1. Määritelmä. Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, jonka toinen osapuoli on luovuttanut toiselle tämän sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä ja (a) jonka luovuttava osapuoli on merkinnyt luottamukselliseksi tai (b) joka on luonteensa ja luovutuksen olosuhteiden vuoksi kohtuudella ymmärrettävä luottamukselliseksi. Visioston luottamuksellisiin tietoihin kuuluu myös kaikki lähdekoodi ja tuotteiden tekniset ja suorituskykyä koskevat tiedot.

15.2. Velvoitteet. Jollei luottamuksellisia tietoja luovuttava osapuoli kirjallisesti toisin salli, vastaanottavan osapuolen on (a) pidettävä luovuttavan osapuolen luottamukselliset tiedot salassa ja oltava luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle muutoin kuin tässä sopimuksessa sallituilla tavoilla ja (b) käytettävä näitä luottamuksellisia tietoja vain suorittaakseen velvoitteensa ja käyttääkseen tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan. Vastaanottava osapuoli voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja edustajilleen, jos se vastaa edustajiensa noudattavan kappaleen 15 vaatimuksia ja edustajaa sitoo vähintään kappaleen 15 veroinen salassapitovelvoite. Osapuolen on ilmoitettava viipymättä toiselle, jos se havaitsee luottamuksellisen tiedon luvatonta käyttöä tai ilmi tuomista.

15.3. Poikkeukset. Tätä salassapitovelvoitetta ei sovelleta tietoon, (a) joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista tai tulee julkiseksi ilman vastaanottavan osapuolen virhettä, (b) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman salassapitovelvoitetta ennen sen vastaanottamista luovuttavalta osapuolelta, (c) jonka vastaanottava osapuoli saa kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitetta tai (d) jonka vastaanottava osapuoli on kehittänyt itsenäisesti ilman luovuttavan osapuolen luottamuksellisen tiedon käyttämistä. Osapuolella on oikeus käyttää tämän sopimuksen yhteydessä hankittua ammattitaitoa ja kokemusta. Jos laki tai viranomaismääräys vaatii, osapuoli voi näiden nojalla luovuttaa luottamuksellista tietoa lain tai viranomaismääräyksen mukaisesti.

16. Ilmaiset ja esikatselupalvelut

16.1. Tarjoaminen. Visiosto voi tarjota asiakkaalle joitakin palveluita tai palveluiden ominaisuuksia maksutta toistaiseksi tai määräajan (ilmainen palvelu) tai antaa asiakkaalle pääsyn palvelun tai palvelun ominaisuuden kehitys- tai ennakkoversioon (esikatselupalvelu, aiemmat yhdessä ilmainen tai esikatselupalvelu tai ilmais- ja esikatselupalvelut). Ilmais- ja esikatselupalveluihin sovelletaan tätä sopimusta ja Visioston määrittämiä lisäehtoja.

16.2. Päättäminen ja muuttaminen. Visiosto voi milloin tahansa lopettaa ilmaisen tai esikatselupalvelun tarjoamisen tai muuttaa niitä tai niihin liittyviä ehtoja. Asiakkaan on hyväksyttävä ilmais- ja esikatselupalveluihin tai niiden ehtoihin tehdyt muutokset jatkaakseen niiden käyttöä.

16.3. Suorituskyky. Ilmais- ja esikatselupalvelut tarjotaan sellaisinaan, ja ne saattavat olla toimimattomia tai keskeneräisiä tai sisältää virheitä tai vikoja tai ominaisuuksia, joita Visiosto ei koskaan julkaise palveluissa. Niiden ominaisuudet ja tiedot niiden suorituskyvystä ja -kyvyistä ovat Visioston luottamuksellista tietoa.

16.4. Vastuuvapauslauseke. Riippumatta siitä, mitä tästä sopimuksesta muuten johtuu, Visiosto ei myönnä ilmais- ja esikatselupalveluille mitään takuita tai tukea eikä niihin sovelleta palvelutasosopimusta. Visioston ei vastaa mistään ilmais- ja asiantuntijapalveluihin liittyvästä välittömästä tai välillisestä vahingosta tai niiden aiheuttamasta asiakkaan tietojen tai sisällön tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista.

17. Palaute

Jos asiakas antaa Visiostolle palautetta tai ehdotuksia palveluihin tai muuhun Visioston tarjontaan, Visiosto voi käyttää palautteita ja ehdotuksia ilman rajoituksia.

18. Julkisuus

Jollei muuta sovita, Visiosto voi tunnistaa asiakkaan Visioston asiakkaaksi materiaaleissaan esimerkiksi markkinoinnissa.

19. Muut ehdot

19.1. Siirto.

(a) Asiakas ei saa siirtää sopimuksen ulkopuoliselle osapuolelle mitään tämän sopimuksen mukaista oikeuttaan tai velvollisuuttaan ilman Visioston etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas voi kuitenkin siirtää tämän sopimuksen kokonaisuudessaan toiminnan jatkajalleen fuusion, yrityskaupan tai määräysvallan tosiasiallisen vaihtumisen seurauksena, jos asiakas antaa siirrosta viipymättä kirjallisen ilmoituksen Visiostolle ja sopimuksen vastaanottaja sitoutuu kirjallisesti vastaamaan kaikista tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista ja noudattaa Visioston antamia ohjeita siirron voimaan saattamiseksi.

(b) Kaikki asiakkaan yritykset siirtää tätä sopimusta ovat mitättömiä edellä kuvattua poikkeusta lukuun ottamatta.

(c) Visiosto voi siirtää tämän sopimuksen kokonaisuudessaan tai tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman asiakkaan suostumusta.

19.2. Sovellettava laki ja riidanratkaisu. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jos tästä sopimuksesta johtuvasta riidasta ei päästä osapuolten kesken sopuun, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

19.3. Ilmoitukset.

(a) Jollei tästä sopimuksesta muuta johdu, Visioston on annettava kaikki tämän sopimuksen mukaiset ilmoitukset kirjallisina. Visiosto katsoo asiakkaan vastaanottaneen ne, (i) kun ne on toimitettu henkilökohtaisesti asiakkaalle tai asiakkaan edustajalle, (ii) kolmantena arkipäivänä postittamisen jälkeen tai (iii) välittömästi, jos ilmoitus toimitetaan sähköisesti.

(b) Visiosto voi antaa ilmoitukset haluamassaan muodossa. Visiosto voi käyttää sähköisten ilmoitusten toimittamiseen sähköpostia tai tekstiviestiä vapaasti ja valintansa mukaan muuta sähköistä viestintävälinettä tai pikaviestintä, jos asiakas itse käyttää näitä yhteydenpitoon Visioston kanssa.

(c) Asiakkaan on toimitettava ilmoituksensa Visiostolle näiden ohjeiden mukaisesti.

(d) Visiosto toimittaa ilmoitukset asiakkaalle asiakkaan Visiostolle ilmoittamalle yhteyshenkilölle ja käyttäen asiakkaan Visiostolle ilmoittamia yhteystietoja. Asiakkaan on pidettävä kaikki Visiostolle ilmoitetut yhteystiedot ajan tasalla ja muutoksista näihin on ilmoitettava Visiostolle välittömästi. Visiosto katsoo ilmoitukset vastaanotetuiksi, vaikka asiakas laiminlöisi velvollisuutensa pitää yhteystietonsa ajan tasalla.

19.4. Koko sopimus. Tämä sopimus on osapuolten koko sopimus aiheesta, jota sopimus koskee, ja se korvaa aiemman Visioston asiakassopimuksen ja kaikki aiemmat osapuolten väliset sopimukset aiheesta, jota sopimus koskee. Jos tämän sopimuksen muodostavat asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, tämä sopimuksen pääosa eli tässä asiakirjassa esitetyt kappaleet 1–20 ovat ensisijaisia. Palvelun ehdot ja tietosuojasopimus ovat kuitenkin ensisijaisia niiden käsittelemien aihepiirien osalta.

19.5. Tulkinta, oikeuksista luopuminen ja erotettavuus. Tämän sopimuksen otsikot on tarkoitettu vain lukemisen helpottamiseksi eikä niiden sisältö ole laillisesti sitovaa. Tässä sopimuksessa ilmausten ”esimerkiksi”, ”kuten”, ”mukaan lukien” ja ”muun muassa” kaltaisia ilmaisuja on tulkittava rajoituksetta. Jonkin tämän sopimuksen ehdon täytäntöönpanon laiminlyöminen ei tarkoita tästä oikeudesta luopumista. Oikeuksista voi luopua vain kirjallisesti luopuvan osapuolen allekirjoittamana. Jos jonkin tämän sopimuksen ehdon todetaan olevan täytäntöönpanokelvoton, muu sopimus säilyy tällöin kokonaisuudessaan voimassa ja sitä rajoitetaan niin vähän kuin on tarpeen, jotta tämän sopimuksen muut osat pysyvät voimassa.

19.6. Sopimuksen muutokset.

(a) Visiosto voi aika ajoin muuttaa tätä sopimusta tai sen osia julkaisemalla muutokset verkkosivustollaan. Visioston pyrkii julkaisemaan muutokset vähintään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Muutokset voivat kuitenkin tulla voimaan jo aiemmin jäljempänä luetellun mukaisesti esimerkiksi tilausjakson vaihtuessa.

(b) Ilmais- ja esikatselupalveluiden osalta muutokset tulevat voimaan tilausjakson aikana Visioston ilmoituksen mukaisesti.

(c) Maksullisten palveluiden osalta

(i) jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta muutokset tulevat voimaan seuraavan tilauksen tai tilausjakson uusimisen yhteydessä.

(ii) Visiosto voi ilmoittaa, että muutokset tulevat voimaan jo tilausjakson aikana, (A) jos se on tarpeen lain tai viranomaismääräyksen noudattamiseksi tai (B) palvelun päivittämisen tai turvallisuuden vuoksi. Jos asiakas vastustaa muutoksia, asiakas voi irtisanoa jäljellä olevan tilausjakson niiden palveluiden osalta, joihin muutokset vaikuttavat. Asiakkaan on ilmoitettava Visiostolle kohdan 19.6(c) mukaisesta irtisanomisesta 30 päivän kuluessa siitä, kun Visiosto ilmoittaa asiakkaalle tämän sopimuksen muutoksista. Tällöin Visiosto palauttaa asiakkaalle etukäteen maksetut, käyttämättömät maksut irtisanotulta tilausjakson osuudelta.

(d) Asiakas voi sopia Visioston kanssa täydennyksistä tähän sopimukseen. Täydennyksistä on sovittava aina kirjallisesti, ja kummankin osapuolen on hyväksyttävä ne.

19.7. Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämisen viivästyksistä ja laiminlyönneistä, maksujen laiminlyöntiä lukuun ottamatta, tai vahingoista, jos ne johtuvat osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei ole kohtuudella voitu edellyttää voivan ottaa huomioon sopimuksen tekemisen hetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei ole kohtuudella voinut välttää (ylivoimainen este). Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa sotaa, kapinaa, kansallista poikkeustilaa, maanjäristystä, tulvaa, muuta luonnonmullistusta, tulipaloa, muuta onnettomuutta, yleisen liikenteen keskeytystä tai häiriötä, yleisen tietoliikenteen keskeytystä tai häiriötä, yleisen sähkönjakelun keskeytystä tai häiriötä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, vaikka osapuoli on sen kohteena tai siihen osallisena.

19.8. Alihankkijat ja emo- ja tytäryhtiöt. Visiosto voi käyttää alihankkijoitaan ja emo- ja tytäryhtiöitään tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen ja palveluiden tarjoamiseen. Visiosto on edelleen vastuussa tämän sopimuksen velvollisuuksien täyttämisestä.

19.9. Itsenäiset sopijapuolet. Osapuolet ovat itsenäisiä sopijapuolia.

19.10. Vientirajoitukset. Asiakkaan on noudatettava Suomen lakeja, säädöksiä ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat vientiä Suomesta ja tuontia Suomeen. Asiakas ei saa viedä, siirtää tai luovuttaa palveluita, palveluiden avulla tehtyjä töitä tai teknistä tietoa kolmannelle osapuolelle, jolle vienti, siirto tai luovutus rikkoo Suomen tai tuontimaan lakeja tai viranomaismääräyksiä, tai sallia kenenkään muun tehdä näin.

19.11. Käyttömaa. Jollei tästä sopimuksesta tai tilauksesta johdu muuta, palveluiden sovittu käyttömaa on Suomi.

20. Määritelmät

Arkaluonteiset henkilötiedot tarkoittavat GDPR:n 9 artiklan tarkoittamia erityisiä henkilötietoryhmiä, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys tai jotka ovat geneettisiä tai biometrisiä tietoja henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten, terveyttä koskevia tietoja taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja.

Asiakkaan tiedot tarkoittavat kaikkea tietoa ja sisältöä, (a) jonka asiakas tai käyttäjät toimittavat Visiostolle tuotteiden avulla tai muuten osana tätä sopimusta, (b) jota ne käyttävät palveluissa, (c) jonka ne luovat palveluiden avulla tai (d) joita ne käsittelevät, tallentavat, siirtävät, jakavat, julkaisevat tai levittävät palveluiden avulla, niihin liittyen tai niiden yhteydessä. Selvyyden vuoksi asiakkaan tiedot sisältävät asiakkaan ja käyttäjien toimittamat henkilötiedot.

Asiantuntijapalvelu tarkoittaa palvelua, joka on kuvattu asiantuntijapalveluiden käytännöissä.

Asiantuntijapalveluiden käytännöt tarkoittavat Visioston asiantuntijapalveluiden käytäntöjä.

Edustaja tarkoittaa osapuolen työntekijöitä, toimihenkilöitä, luottamustoimen haltijoita, alihankkijoita, konsultteja, oikeudellisia ja taloudellisia neuvonantajia sekä muita osapuolen edustajia.

Emoyhtiö tarkoittaa mitä tahansa oikeushenkilöä, jolla on toisen oikeushenkilön määräysvalta, ja tytäryhtiö mitä tahansa oikeushenkilöä, joka on toisen oikeushenkilön määräysvallassa.

GDPR tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Hinnasto tarkoittaa Visioston hinnastoa, joka toimitetaan asiakkaalle hinnaston muutoksien ja tilauksen yhteydessa.

Kuluttaja tarkoittaa kuluttajansuojalain 1 luvun 4 §:n tarkoittamaa kuluttajaa.

Käyttäjä tarkoittaa henkilöä, jonka asiakas valtuuttaa käyttämään palveluita. Käyttäjä voi muun muassa olla (a) asiakkaan tai sen emo- tai tytäryhtiön edustaja, (b) kolmas osapuoli, jonka kanssa asiakas harjoittaa liiketoimintaa tai muuta toimintaa, tai tällaisen kolmannen osapuolen edustaja, (c) asiakkaan käyttäjien käyttäjiksi kutsumat henkilöt, (d) erilaisten hallinnoitavien tilien piirissä olevat henkilöt tai (e) henkilö, joka käyttää tai on vuorovaikutuksessa palveluiden kanssa asiakkaan asiakkaana.

Käytännöillä ja ohjeilla tarkoitetaan asiantuntijapalveluiden käytäntöjä, ohjetta palveluiden hyväksyttävään käyttöön, palvelutasosopimusta, tietosuojaselostetta, tukikäytäntöjä, tietoturvatoimenpiteitä ja muita Visioston käytäntöjä ja ohjeita, jotka on määritelty palvelukohtaisissa lisäehdoissa.

Loppukäyttäjä tarkoittaa mitä tahansa henkilöä, konetta tai ohjelmistoa, joka pääsee käsiksi tämän palveluihin mutta ei ole osapuoli tai käyttäjä. Jos palvelu on esimerkiksi verkkosivusto, loppukäyttäjä tarkoittaa yleisöä, joka vierailee verkkosivustolla.

Määräysvalta tarkoittaa kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n tarkoittamaa määräysvaltaa.

Ohjelmistotuotteet tarkoittavat tuotteita, jotka ovat Visioston valmistamia tai tarjoamia ohjelmistoja, ja kaikkia Visioston ohjelmistoihin tarjoamia muutoksia, virheenkorjauksia ja päivityksiä, myös tuki- ja asiantuntijapalveluiden kautta tarjottavia sellasia.

Osapuoli tarkoittaa tämän sopimuksen osapuolta eli asiakasta tai Visiostoa.

Palvelu tarkoittaa tuotetta, tukipalvelua tai asiantuntijapalvelua.

Palvelukohtaiset lisäehdot ja palvelun lisäehdot tarkoittavat lisäehtoja, jotka koskevat vain tiettyä palvelua.

Palvelun ehdot tarkoittavat tätä sopimusta, palvelun tilauksia, palvelun kuvausta, palvelun lisäehtoja sekä käytäntöjä ja ohjeita.

Palvelun kuvaus tarkoittaa tilauksen, hinnaston tai muun Visioston asiakirjan kuvausta palvelun sisällöstä, toiminnoista ja siitä, mihin tarkoitukseen ja millä laajuudella asiakas saa käyttää palvelua.

Pääte tarkoittaa ohjelmistoja, laitteita, yhteyksiä ja muuta kokonaisuutta, joiden avulla asiakas, käyttäjä ja loppukäyttäjä voivat käyttää palveluita.

Sisältö tarkoittaa tietoja, dataa, tekstiä, ohjelmistoja, koodia, skriptejä, kuvia, videoita, grafiikoita, musiikkia, ääntä, tallenteita, viestejä, tunnisteita, verkkotunnuksia ja mitä tahansa muuta materiaalia.

Tietosuojaseloste tarkoittaa Visioston tietosuojaselostetta.

Tietosuojasopimus tarkoittaa Visiosto tietosuojasopimusta.

Tietoturvatoimenpiteet tarkoittavat Visioston tietoturvatoimenpiteitä.

Tilaus tarkoittaa Visioston ja asiakkaan sopimusta tilauksesta, tilausasiakirjaa, verkkotilausta tai tilauksen muodostavia viestejä, joissa määritetään toimitettavat palvelut. Visiosto voi määrittää tilauksessa lisäehtoja, jotka koskevat palvelua.

Tilausjakso tarkoittaa palvelun ehdoissa yksilöityä aikaa, jolloin asiakkaalla on oikeus käyttää tilauksen mukaisia palveluita ja jonka aikana asiakkaalla on pääsy niihin.

Tuki ja tukipalvelu tarkoittavat Visioston tarjoamaa tukea tuotteiden käyttöön ja tuen tasoa, johon asiakkaalla on oikeus ja jota tarjotaan tukikäytäntöjen mukaisesti.

Tukikäytännöt tarkoittavat Visioston tukikäytäntöjä.

Tuote tarkoittaa tilauksen perusteella Visioston asiakkaalle tarjoamaa ohjelmistoa, tuotetta, suunnittelun lopputulosta tai muuta vastaavaa.

Verkkopalvelu tarkoittaa Visioston verkkopalveluksi merkittyä tuotetta.