Yhtiökokoukset

Visiosto oy:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat muiden tehtävien ohella yhtiön hallituksen valitseminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kultakin tilikaudelta. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tarvittaessa. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä.

Yhtiökokouskutsu toimitetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kutsu julkaistaan myös yhtiön internetsivustolla sekä tarvittaessa muulla tavalla, jos hallitus niin päättää.

Jos osakkeenomistaja haluaa saada jonkin asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, hänen tulee toimittaa tätä koskeva kirjallinen pyyntö hallitukselle. Asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja yhtiökokouksen esityslistalle, jos pyyntö on riittävän suppea ja asia kuuluu Suomen osakeyhtiölaissa säädettyyn yhtiökokouksen toimivaltaan. Pyyntöjen toimittamista koskevat ohjeet ja määräaika julkaistaan yhtiön internetsivulla.